Oznamy

 

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE LÚČKY

č.: 6/2013

 

O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

VZN návrh na rok 2014 v ODT

 

Zdroj: www.obeclucky.sk